HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Phân quyền quản trị trong Team

Bạn là chủ Team và bạn cần có thêm thành viên khác có quyền hạn tương tự như bạn, để họ có thể hỗ trợ bạn trong việc quản lý Team cũng như quản lý các Kế hoạch trong Team đó.

Phân quyền trong Team chính là việc trao quyền lại cho cấp quản lý. Chủ tài khoản đang là CEO, Giám đốc, … sau khi tạo các phòng ban (Team) thì tiến hành trao quyền quản lý lại cho các trưởng phòng chịu trách nhiệm tương ứng với từng phòng ban.

VD: Phòng Kế toán phân quyền admin cho kế toán trưởng, Phòng kinh doanh phân quyền admin cho giám đốc kinh doanh.

Mục tiêu là để các trưởng bộ phận triển khai tiếp công việc, kế hoạch mà CEO đề ra, và mình đứng góc độ hỗ trợ và kiểm tra.

Một Team (phòng ban) có thể có nhiều admin. Thành viên quyền admin sẽ có thể chỉnh sửa, thay đổi, cũng như xoá kế hoạch như tài khoản chính, nhưng chỉ giới hạn trong Team đó.

Bạn nhấn vào nút bánh răng tại Team cần phân quyền, và chọn “Danh sách thành viên”.

Bạn chọn thành viên sẽ hỗ trợ bạn quản lý Team và gán cho thành viên đó quyền Admin. Trong cùng một Team, bạn có thể phân quyền cho nhiều thành viên cùng làm Admin. Bạn cũng có thể hạ quyền xuống Thành Viên.