HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Cấu hình doanh nghiệp

Cấu hình doanh nghiệp là những cài đặt đặc biệt phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp, trong MyXTeam có 4 mục để hỗ trợ chủ tài khoản kiểm soát được việc phân quyền trong công ty.

1. Mặc định tham gia khi được mời vào kế hoạch hoặc team của tài khoản này, không cần xác nhận đồng ý.

Hiện nay, MyXTeam quản lý thành viên dựa trên hợp tác giao việc. Thành viên khi được mời vào TEAM hay KẾ HOẠCH sẽ nhận được thông báo và cần phải đồng ý thì hệ thống mới thêm vào. Thành viên có quyền từ chối tham gia khi công việc đó không liên quan đến trách nhiệm của mình. Nhưng theo đặc thù của một số công ty yêu cầu mời sẽ là tự động chấp nhận vào TEAM hay KẾ HOẠCH nên MyXTeam đã mở thêm tính năng này.
Để công việc được giao đến các thành viên một cách nhanh chóng mà không cần chờ các bạn xác nhận tham gia, chủ tài khoản có thể kích hoạt tính năng này.
Vào tài khoản của mình trên góc phải chọn “Cấu hình doanh nghiệp”.

Tiếp đến bạn chọn mục “Mặc định tham gia khi được mời vào kế hoạch hoặc team của tài khoản này, không cần xác nhận đồng ý”.

2. Chỉ cho phép Admin của Team tạo kế hoạch.

Nếu doanh nghiệp muốn phân quyền tạo kế hoạch chỉ dành riêng cho cấp quản lý để kiểm soát số lượng kế hoạch trong Team một cách chặt chẽ hơn thì chủ tài khoản có thể bật tính năng này. Khi đó, chỉ chủ tài khoản và Admin của Team mới có quyền tạo các kế hoạch mới. Các thành viên khác không thể thêm mới kế hoạch vào Team.
Bạn vào “Cấu hình doanh nghiệp”, chọn mục “Chỉ cho phép Admin của Team tạo kế hoạch”.

3. Người thực hiện không được phép thay đổi người và ngày thực hiện.

Mặc định khi một thành viên được giao việc, bạn đó sẽ có toàn quyền trên công việc đó, kể cả việc thay đổi người thực hiện và ngày kết thúc. Một vài doanh nghiệp cho rằng, việc đã giao cho ai thì người đó sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn thành và không được phép đùn đẩy cho người khác.
Vậy nên MyXTeam cho phép kích hoạt tính năng này tại “Cấu hình doanh nghiệp”, nhằm hạn chế việc thành viên đã được giao việc tự ý đổi người và ngày thực hiện.
Vào “Cấu hình doanh nghiệp”, chọn mục “Người thực hiện không được phép thay đổi người và ngày thực hiện”.

4. Thành viên được phép di chuyển công việc trong kế hoạch.

Mặc định, nếu chỉ là người theo dõi, bạn sẽ không thể di chuyển công việc từ nhóm việc này sang nhóm việc khác. Chỉ chủ kế hoạch hoặc người thực hiện công việc mới có quyền này. Để linh hoạt hơn tuỳ thuộc vào tính chất công việc của từng phòng ban, chủ tài khoản có thể kích hoạt tính năng này để các thành viên trong cùng một kế hoạch có thể di chuyển sắp xếp các công việc theo quy trình.