HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Công việc con và các chức năng chính

Khi bạn có nhiều hơn 1 vấn đề phát sinh trong công việc, bạn nên phân rã công việc ra để giải quyết, khi đó bạn nên tạo công việc con trong công việc chính. Các công việc con có thể gán cho các thành viên khác để hỗ trợ cho công việc chính của bạn.

Tại công việc cần phân rã, bạn chọn mục “Công việc con”.

– Tên công việc: Công việc cần thực hiện

– Mô tả: Miêu tả công việc chi tiết cho công việc đó

– Người thực hiện: Chọn thành viên cần thực hiện

– Chọn ngày bắt đầu: Ngày này phải lớn hơn ngày bắt đầu trong công việc chính

– Chọn ngày kết thúc: Ngày này phải nhỏ hơn ngày kết thúc trong công việc chính

– Hoàn thành: Khi công việc làm xong, bạn tick chọn hoàn thành

Sau khi điền các thông tin cần thiết, bạn nhấn “Lưu”.

Các chức năng trong công việc con

  • Hoàn thành công việc con: bạn tick vào khi làm xong công việc.
  • Tên mô tả của công việc con
  • ngày kết thúc công việc con
  • Người thực hiện công việc con
  • Nhắc nhở công việc con
  • Di chuyển công việc con sang các công việc khác
  • Hiệu chỉnh công việc
  • Xóa công việc

Di chuyển hay copy công việc: chức này này giúp bạn copy hoặc di chuyển sang Team, kế hoạch, nhóm công việc khác; ngoài ra, bạn có thể chuyển công việc con thành công việc chính.

Bạn chọn Di chuyển hoặc Copy công việc. Bạn chọn Team, kế hoạch, nhóm công việc mà bạn muốn di chuyển hoặc copy đến.

– Công việc chính: tick vào đây nếu bạn muốn copy toàn bộ trong công việc.

– Việc con thuộc công việc: tick vào đây và chọn công việc con mà bạn muốn di chuyển hoặc copy.

Sau đó bạn nhấn “Lưu” để tiến hành Di chuyển hoặc Copy.

Sắp xếp thứ tự công việc con

Để sắp xếp thứ tự các công việc con trong một công việc, bạn có thể nhấn giữ vị trí ở đầu công việc con và di chuyển lên hoặc xuống.