HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Xem các hoạt động của kế hoạch

Ngoài việc xem các diễn biến ở màn hình timeline cho từng công việc, bạn có thể kiểm soát chi tiết hơn ở từng kế hoạch cụ thể. Phần Hoạt động của kế hoạch ghi nhận lại toàn bộ các thay đổi của kế hoạch, bao gồm tất cả các hoạt động như: Tạo mới công việc, đính kèm tập tin, tương tác, lưu trữ, xóa công việc.

Bạn vào kế hoạch cần xem, chọn bánh răng bên góc phải phía trên màn hình, và chọn ” Xem các hoạt động của kế hoạch”.

Phần hoạt động: Giúp bạn review lại tất cả các tương tác và thay đổi trong kế hoạch.

Phần Filter: Sẽ hiển thị những công việc được lọc theo trạng thái của từng công việc.

Phần lưu trữ: tổng hợp những công việc hoặc nhóm công việc mà bạn đã lưu trữ.